John Soulé | Greece - Athens

Acropolis, Athens

Acropolis, Athens

Acropolis, Athens

Acropolis, Athens

Acropolis, Athens

Acropolis, Athens

Athens

Athens

Temple of Poseidon Athens (Sounion)

Temple of Poseidon Athens (Sounion)

Temple of Poseidon Athens (Sounion)

Temple of Poseidon Athens (Sounion)

Temple of Poseidon Athens (Sounion)

Temple of Poseidon Athens (Sounion)

Amphitheater at Acropolis, Athens

Amphitheater at Acropolis, Athens